Ako urýchliť prevod nehnuteľnosti?

  • 1

Na zápis práv k nehnuteľnostiam slúži katastrálne konanie, na ktoré je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza daná nehnuteľnosť.

Pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je potrebné katastru predložiť nielen kúpne alebo darovacie zmluvy ale spolu s nimi je potrebné aj návrh na vklad. Zo zákona má kataster 30 dňovú lehotu na povolenie vkladu (§32 ods. 1 katastrálneho zákona) odo dňa doručenia návrhu na vklad. V prípade ak bola zmluva o prevode vyhotovená formou notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom a nie je v rozpore s katastrálnym operátom pričom sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, OÚ rozhodne o povolení vkladu do 20 dní.

Urýchlené konanie

Na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatenia správneho poplatku môže OÚ, katastrálny odbor rozhodnúť do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Treba upozorniť, že v tomto prípade je potrebné uhradiť aj zvýšený správny poplatok vo výške 266,00 Eur.

Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad

Oznámenie o zámýšľanom návrhu na vklad má len informatívny charakter a jeho účelom nie je meniť poradie zápisov. Jeho vyplnením sa nezakladá vkladové konanie. To nastáva až vtedy keď kataster obdrží návrh na vklad.

Hlavným prínosom podania takého oznámenia pre účasníka konania je zníženie správneho poplatku z pôvodných 66,00 Eur na 51,00 Eur v prípade základného konania a z 266,00 Eur na 251,00 Eur pri uchýchlenom konaní.

Elektronický formulár na podanie takéhoto oznámenia nájdeme na www.katasterportal.sk v sekcii „Elektronické formuláre“ časť „Podanie oznámenia o návrhu na vklad“. Postup vytvorenia oznámenia je rozdelný do 6 krokov. Jednotlivé kroky sú rozdelené do záložiek:

  1. všeobecné údaje,
  2. nehnuteľnosti,
  3. prevodcovia,
  4. podiely na prevod,
  5. nadobúdatelia,
  6. podiely nadobúdateľov.

K jednotlivým záložkám sa môže používateľ kedykoveľvek vrátiť. A pri odoslaní formulára bude od používateľa vyžadované zadanie overovacieho kódu z Captche. Každé oznámenie je evidované pod číslom. Formulár môže vypĺňať registrovaný aj neregistrovaný užívateľ a už pri prvej záložke bude povinný vytvoriť si vlastné heslo. Pomocou tohto hesla a čísla oznámenia sa bude používateľ vedieť k svojmu oznámeniu kedykoľvek vrátiť a v prípade potreby ho upraviť.

Správne vyplnené oznámenie si používateľ vytlačí a podpíše a priloží ho v papierovej forme k návrhu na vklad.

Zmyslom podania uvedeného oznámenia je zapojiť účastníkov vkladového konania do procesu katastrálneho konania (do evidencie údajov). Pi klasickom podaní návrhu na vklad bez oznámenia musí túto evidenciu vykonať zamestnanec OÚ. Prínosom je tak odbremenenie zamestnanca pri zadávaní údajov a zníženie správneho poplatku pre účastníkov konania.

Prehľad správnych poplatkov:
Základný správny poplatok 66,00 Eur
Urýchlený správny poplatok 266,00 Eur
Elektronické podanie do 30 dní 33,00 Eur
Elektronické podanie do 15 dní 133,00 Eur
Základný SP spolu s oznámením 51,00 Eur
Urýchlený SP spolu s oznámením 251,00 Eur

Kataster zmeškal zákonom stanovenú lehotu

Táto situácia nie je vôbec ojedinelá. Môže sa stať, že kataster nestihne rozhodnúť v lehote stanovej zákonom (bez zavinenia navrhovateľa). V takom prípade je navrhovateľ oprávnený podať na kataster žiadosť o vrátenia správneho poplatku. Toto právo si vie uplatniť do 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.

Ak neviete ako napísať Žiadosť o vrátenie správneho poplatku alebo podať Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad prípadne máte iné otázky radi sa s vami stretneme na nezáväznej bezplatnej konzultácii. 

Radi vám poradíme alebo pomôžeme.

Compare listings

Compare