Reklamačný poriadok

Vydaný v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti realitnej kancelárie Alexandra Artimovičová – AARK realitná kancelária, so sídlom Vl. Clementisa 38, 917 01 Trnava, kancelária: Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 43 588 026, DIČ: 1078325534 (ďalej len ako “Realitná kancelária”) a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len ako “Spotrebiteľ”) má právo uplatniť u Realitnje kancelárie reklamáciu za  poskytnuté služby.
 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu na pobočke Realitnej kancelárie, prípadne písomne alebo e-mailom na adrese dobryden@aark.sk.
 3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku Spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností treťej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.
 4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa §622 a § 623 OZ. Práva a povinnosti Spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nas. zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 OZ si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácii doložiť všetky dôkazy, dokumenty, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia Spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to do 2 pracovných dní, v zložitých prípadoch najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 20 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 20 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej služby alebo jej časti, vyplatením primeranej zľavy zo spotredkovateľskej provízie. Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.
 7. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok Realitnej kancelárie na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
 8. Realitná kancelária pri uplatnení reklamácie vydá Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Realitná kancelária doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie Spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 9. Realitná kancelária o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Poučenie o alternatívnom riešení sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Realitnú kanceláriu aj e-mailom na adresu dobryden@aark.sk so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Realitná kancelária porušila jeho práva.
 2. Ak Realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej Spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov: https://www.mhsr.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-rieseniaspotrebitelskych-sporov-1
 4. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
 1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. presné označenie Realitnej kancelárie,
 3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha,
 5. dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Realitnou kanceláriou bol bezvýsledný,
 6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

ZDROJ: Realitná Únia SR

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný od 01.01.2021. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený aktualizovať a meniť Reklamačný poriadok. V prípade zmeny Reklamačného poriadku Vás Prevádzkovateľ o zmenách náležite oboznámi.

Compare listings

Compare