1. Všeobecné informácie, identifikácia prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje

Realitná kancelária Alexandra Artimovičová – AARK realitná kancelária, so sídlom Vl. Clementisa 38, 917 01 Trnava, kancelária: Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava, IČO: 43 588 026, DIČ: 1078325534 (ďalej len Prevádzkovateľ) zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len Nariadenie) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len Zákon).

Prostredníctvom uvedeného dokumentu Prevádzkovateľ poskytuje informácie o dôvodoch, pre ktoré sú Vaše osobné údaje spracovávané prostredníctvom webu www.aark.sk, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva a akým spôsobom a taktiež aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s Nariadením a slovenskými právnymi predpismi. Všeobecné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracováva pre odôvodnené účely a na obmedzenú dobu so zabezpečením maximálnej možnej mier zabezpečenia. Na základe uvedeného Prevádzkovateľ spracoval internú smernicu o ochrane osobných údajov a prijal primerané bezpečnostné opatrenia. V prípade potrebny je možné konktatovať Prevádzakovateľa vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava alebo na e-mailovej adrese dobryden@aark.sk. Prevádzkovateľom tohto webu udeľujete súhlas, aby v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len ako “GDPR”) spracovával tieto osobné údaje: meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefonné číslo, e-mail. Vase osobné údaje budeme spracovávať za účelom

2. Zásady ochrany a spracovávania osobných údajov

1) Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na stránky www.aark.sk, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)

2) Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame korektne a hlavne zákonným spôsobom, keď prejavíte záujem o obhliadku nehnuteľnosti alebo vyplníte kontaktný formulár. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme: meno, priezvisko, telefónné číslo a e-mail. Vaše osobné údaje využívame len na spätný kontakt za účelom dohodnutia ohliadky alebo reagovania na zaslaný podnet. A lehota na ich výmaz je do vybavenia požiadavky dotknutej osoby.

3) Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré získame nezdieľame s tretími stanami.

4) Zabezpečenie osobných údajov

Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením. Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať.

Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

5) Doba spracovávania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom, ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo.

Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem Prevádzkovateľom. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané.

Iná doba spracovania osobných údajov

Ak sa obrátite na Prevádzkovateľa, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako v lehotách uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorú budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v
týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

6) Uplatenie práv subjektov údajov

Máte právo získať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame (bezplatne raz za rok).
V prípade že sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nepresné osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje. Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR je jedným z Vašich ďalších práv. Dôvodom pre vykonanie výmazu môže byť najmä nepotrebnosť osobných údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, napríklad keď odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek:

 • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR),
 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR),
 • právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR),
 • právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR),
 • a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR),
 • máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi (čl. 20 GDPR),
 • máte aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv kontaktujte Prevádzkovateľa.

7) Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Udržujeme zásady ochrany osobných údajov aktuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi.

3. Účel spracovania osobných údajov

Účely spracúvania Právny základ Kategórie osobných údajov Doba spracovávania
Evidencia klientov Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. f) klient, osoba oprávnená konať v mene klienta, poverený zamestnanec klienta do 12 mesiacov od ukončenia spolupráce
Kontaktný formulár Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. f) bežné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, predmet správy, ďaľšie údaje uvedené v správe) do vybavenia požiadavky dotknutej osoby
Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej agendy Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. c) bežné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, predmet správy, ďaľšie údaje uvedené v správe) do 6 mesiacov od uplynutia 10 rokov od splnenia daňovej povinnosti
Správa registratúry, evidencia a vybavovanie prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej schránky) Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. c) bežné osobné údaje 3 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú
Korporátna agenda Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. c) bežné osobné údaje 5 rokov po zániku podnikateľského oprávnenia, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak
Plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi služieb, vrátane predzmluvných vzťahov Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. b) bežné osobné údaje do 6 mesiacov od ukončenia spolupráce a vyporiadania zmluvných a iných nárokov
Obchodná činnosť Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. b) bežné osobné údaje do 6 mesiacov od ukončenia spolupráce
Zasielanie obchodných oznámení - marketingová komunikácia Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. a), f) Hlavným oprávnených záujmom je prieskum spokojnosti klientov a ďalšia marketingová komunikácia. bežné osobné údaje po dobu platnosti súhlasu - 36 mesiacov po dobu nevyhnutnú za účelom prieskumu spokojnosti klientov a následnej marketingovej komunikácie v súvislosti s poskynutými službami
Zabezpečenie správy siete (sieťová bezpečnosť, internetová bezpečnosť) Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. f) bežné osobné údaje jednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie kritérium na určenie - osobné údaje sa spracúvajú na pravidelnej báze v aktualizovanej podobe
Vybavovanie reklamácií Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. c) bežné osobné údaje 3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie
Vedenie evidencie zákazníkov a obchodných partnerov Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. f) bežné osobné údaje 5 rokov nasledujúcich po zániku zmluvy
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. c) bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. f) bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 5 rokov odo dňa uplatnenia práv
Plnenie povinností pri vykonávaní starostlivosti ku klientovi a pri zisťovaní neobvyklej obchodnej operácie Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6 ods. 1, písm. c) meno, priezvisko, bydlisko, datum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo od vykonania obchodu

4. Prenos osobných údajov mimo EÚ

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a ani takýto prenos v budúcnosti neplánuje.

5. Cookies a ďalšie technológie sledovania

„Cookies“ sú malé súbory zvyčajne zložené z písmen a čísel, ktoré sú stiahnuté do vášho zariadenia (napr.: počítač, iPad, smartphone) pri vstupe na určitú webstránku. Následne sú cookies odoslané späť na pôvodnú webstránku pri každej ďalšej návšteve. Cookies sú veľmi užitočné, pretože dovoľujú webstránke rozpoznať vaše zariadenie. Často sa používajú a bez cookies by nebolo množstvo online funkcii vôbec možných. Niektoré cookies ktoré používame pretrvávajú iba počas vašej návštevy na našej webstránke a expirujú so zatvorením vášho prehliadača. Iné cookies sú použité pre zapamätanie vašej návštevy po návrate na stránku a trvajú dlhšiu dobu. čšina internetových prehliadačov akceptuje cookies  automaticky, avšak máte možnosť zmeniť nastavenie prehliadača a cookies vypnúť, prípadne nastaviť upozornenie zakaždým keď sú cookies nastavené. Viac o cookies sa môžete dozvedieť na stránke www.allaboutcookies.org, kde nájdete taktiež užitočné informácie o cookies a ako nepovoliť cookies používanie rôznych druhov prehliadačov.

6. Profilovanie

Prevádzkovateľ nebude používať vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

7. Práva dotknutých osôb

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (čl. 15 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: – účely spracúvania; – kategórie osobných údajov; – príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; – ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; – existencia práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; – právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR); – ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; – existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu; – pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií, informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, že prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo na “zabudnutie”, čl. 17 Nariadenia)
 • Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú bez zbytočného odkladu, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúva ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré sa vykonáva na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (na základe súhlasu dieťaťa mladšieho ako 16
  rokov).
Práva dotknutých osôb

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane technologických, aby informoval prevádzkovateľov, ktorý vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na slnenie zákonnej povinnosti, ktoré si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožalebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, alebo potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého vereného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (čl. 19 Nariadenia)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožalebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia)

Dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na základe zmluvy;
 • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať (čl. 21 Nariadenia)

V prípade, ak právny záujem spracúvania osobných údajov je splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverený prevádzkovateľovi alebo oprávnený záujem, dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia)

Dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplaňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
 • povolené právom Európskej Únie alebo právom Slovenskej repunliky a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby;
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia)

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom ako bol súhlas udelený.

Zároveňže dotknutá osoba odvolať svoj súhlas aj nasledovnými spôsobmi:

 • e-mailovom správou na adresu: dobryden@aark.sk
 • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s označením “GDPR – odvolanie súhlasu” na obálke.

8. Príjemcovia vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom akými sú napríklad orgány štátnej správy, ktoré sú v istých prípadoch oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ zároveň poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, ktorými sú:

 • oprávnené osoby/zamestnanci prevádzkovateľa
 • fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby v postavení obchodných zástupcov (maklérov) Prevádzkovateľa alebo dodávateľov iných interných služieb
 • spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb)
 • spoločnosť poskytujúca online reklamné a marketingové služby (správa online marketingových kampaní a profilov na sociálnych sieťach) a spoločnosti poskytujúcej IT a programátorské služby spojené so správou webovej stránky
 • spoločnosť poskytujúca služby online CHATBOXU na webovej stránke
 • partner zabezpečujúci zasielanie marketingovej komunikácie
 • partner zabezpečujúci poskytovanie služieb v oblasti GDPR
 • partner zabezpečujúci poskytovanie služieb v oblasti vedenia účtovníctva / partner poskytujúci účtovný software
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí Facebook, Instagram a komunikačného kanálu YouTube
 • Vaše osobné údaje môžu byť vyššie uvedeným subjektom poskytnuté v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na niektorej z vyššie uvedených sociálnych sietí alebo ak sa zapojíte do ťaže organizvanej Prevádzkovateľom na niektorej z vyššie uvedených sociálnych sietí Prevádzkovatelia sociálnych sietí vystupujú v zmysle pravidiel používania týchto služieb a judikatúry Súdneho dvora EÚ v postavené spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia spolu s Prevádzkovateľom. Kontaktným subjektom je pri vyššie opísanom spracúvaní Prevádzkovateľ.
 • subjekt, ktorému je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

9. Platnosť

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 01.01.2021. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený aktualizovať a meniť Zásady ochrany osobných údajov. V prípade zmeny zásad ochrany osobných údajov Vás Prevádzkovateľ o zmenách náležite oboznámi.

Compare listings

Compare