Daň z nehnuteľnosti pre rok 2024

  • 1

Koniec mesiaca január so sebou každoročne prináša povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a to v prípade ak ste minulý rok kúpili byt, dom alebo pozemok. Daň z nehnuteľnosti je miestna daň a spravuje ju mesto alebo obec, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Môžeme ju rozdeliť na daň z bytových a nebytových priestorov, daň zo stavieb (napr. rodinné domy) a daň z pozemkov. Zákon upravuje nielen základne pravidlá pre jej výpočet ale taktiež vyrúbenie a správu tejto dane.

Vznik daňovej povinnosti

Daň z nehnuteľností je povinný zaplatiť ten daňovník (FO, PO), ktorý je alebo bol vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a to v období od 2. 1. 2023 do 1. 1. 2024 (vrátane). Daňové priznanie sa teda týka osôb, ktoré v roku 2023 predali, kúpili, darovali nehnuteľnosť alebo im bolo vydané stavebné či kolaudačné rozhodnutie.

Koľko zaplatím na dani z nehnuteľnosti

Na vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Výšku dane určuje každá obec vo svojom VZN. Väčšina miest a obcí ho má zverejnené na webovej stránke alebo ho máte k dispozícii na príslušnom obecnom či mestskom úrade. Vyšku dane nepočítate. Obec vám zároveň pošle rozhodnutie o jej výške spolu s termínom splatnosti a spôsobe úhrady. Zaplatená daň je príjmom obecného/mestského rozpočtu. Správca dane vám pošle výmer za príslušné zdaňovacie obdobie s uvedením výšky dane a to spravidla do 15. mája. Vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Trnavčania nad 62 rokov

Mesto Trnava poskytuje úľavu na dani z nehnuteľnosti pre obyvateľov vo veku od 62 rokov. Automaticky tak majú nárok na 75% úľavu na dani z nehnuteľnosti. Na tento účel už nie je potrebné, aby podávali daňové priznanie. Úľava na dani bude automaticky uplatnená v rozhodnutí o dani, ktoré dostanú zaslané poštou. Uplatnenie zníženia dane z dôvodu veku je trvalé.

Dokedy priznať daň

Daňovník je povinný podať daňové priznanie na obci/meste najneskôr do 31. januára 2024.

Sankcie

V prípade nepodania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne je správca dane oprávnený uložiť pokutu najviac do výšky vyrúbenej dane, nie menej ako 5,00 Eur, najviac však 3.000,00 Eur.

Dôležité informácie a dokumenty na stiahnutie

Právny predpis upravujúci daň: zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach.

Oslobodenie od dane

Ak máte nárok na oslobodenie od dane alebo jej zníženie tak svoj nárok môžete uplatniť do 31. januára.

Ak by ste si nevedeli dať rady, prípadne by ste mali nejaké otázky rada sa s vami stretnem na nezáväznej bezplatnej konzultácii.

Radi vám poradíme alebo pomôžeme.

Compare listings

Compare