Darovať či predať?

  • 1

Pri prevode vlastníckeho práva medzi príbuznými alebo blízkymi osobami sa ľudia častokrát nevedia rozhodnúť čo je pre nich výhodnejšie resp. aké sú základné rozdiely medzi jednotlivými zmluvami (kúpna zmluva/darovacia zmluva). Jednotlivé prevody majú presné pravidlá.

Darovacou zmluvou darca bezodplatne prenecháva obdarovanému dar v tomto prípade nehnuteľnosť a obdarovaný takýto dar prijíma. Hlavným odlíšením od kúpnej zmluvy je teda samotná bezodplatnosť. Vzhľadom k tomu, že ide o dvojstranný právny úkon tak nestačí aby darca dar daroval. Obdarovaný musí takýto dar prijať. Špecifická situácia môže nastať v prípade ak by bolo obdarovaným maloleté dieťa a darcom rodič, ktorý by bol zároveň v postavení zákonného zástupcu. V takom prípade je potrebné, aby bol právný úkon schválený súdom. Je to z toho dôvodu, že rodič, ktorý by chcel darovať dar svojmu dieťaťu by bol v pozícii darcu, ktorý daruje dar a zároveň by udeľoval za dieťa súhlas s prijatím daru. Mohlo by sa tak jednať o konflikt záujmov. Toto samozrejme neplatí pri plnoletých deťoch, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony.
Zároveň je dôležité spomenúť, že Občiansky zákonník upravuje len darovanie medzi živými (inter vivos), darovanie pre prípad smrti (mortis causa) výslovne zakázané.

Náležitosti darovacej zmluvy:

  • názov práveho úkonu,
  • údaje o darcovi a obdarovanom (meno, priezvisko, rodné meno, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť),
  • predmet darovacej zmluvy (ak je v podielovom spoluvlastníctve tak aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu vyjadrená zlomkom),
  • záväzok darcu prenechať dar obdarovanému,
  • záväzok obdarovaného prijať takýto dar,
  • miesto, dátum a podpis (podpis darcu musí byť úradne osvedčený).

Pozor si treba dávať pri darovaní bytu. V takomto prípade sa okrem všeobecných náležitostí vyžadujú aj osobitné náležitosti určené Katastrálnym zákonom č. 162/1995 Z.z. a zákonom č. 182/1993 z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Daňová povinnosť

V prípade ak nehnuteľnosť vlastníte menej ako 5 rokov tak príjem z jej predaja podlieha zdaneniu. Vzhľadom k tomu, že darovanie je oslobodené od dane, tak sa darovacia zmluva ukazuje ako vhodný nástroj k vyhnutiu sa daňovej povinnosti.

V závere je potrebné spomenúť, že obe zmluvy darovacia a aj kúpna musia byť uzatvorené v písomnej podobe a zároveň k nim musí pristúpiť právna skutočnosť v podobe vkladu do katastra nehnuteľností podľa osobnitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa na základe takýchto zmlúv nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností, pričom tento vklad má konštitutívne (právotvorné) účinky. K prevodu vlastníckeho práva tak dôjde až momentom povolenia vkladu.

Ak by ste si nevedeli dať rady, prípadne by ste mali nejaké otázky rada sa s vami stretnem na nezáväznej bezplatnej konzultácii.

Radi vám poradíme alebo pomôžeme.

Compare listings

Compare